سپر عقب كيا اپتیما مدل 2011 تا 2013

سپر عقب كيا اپتیما :

مخصوص کیا اپتیما : 2013 – 2012 – 2011

شماره فنی : 866502T210