فیلتر (صافی) بنزین ایتیما جنیون پارت

فیلتر (صافی) بنزین کیا ایتیما:
جنیون پارت
کد فنی: 31112C1000