فیلتر هوا کیا اپتیما

فیلتر هوا کیا اپتیما :

مخصوص کیا اپتیما : 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008

شماره فنی : 281133S100